Prohlášení o přístupnosti

 

Prohlášení o přístupnosti

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a se změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou aplikaci provozovanou na adrese https://katastr.cuzk.cz/.

 

Stav souladu

Při tvorbě aplikace byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby co nejvíce splňovala zásady přístupnosti podle metodik WCAG Priority 1&2 (AA). Aplikace je částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zásady přístupnosti, které nejsou splněny, jsou uvedeny níže.

 

Výjimky z pravidel přístupnosti

Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu.

Výjimka: Zobrazování map nemá textovou alternativu.

Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.

Výjimka: Celá aplikace vyžaduje podporu cookies.

Výjimka: Celá aplikace vyžaduje podporu JavaScriptu. .

Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek.

Výjimka: V pravidelných intervalech je aktualizován stav zpracování výstupu.

Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn.

Výjimka: Pro zobrazení nápovědy a zobrazení mapy se otevírá nová záložka prohlížeče.

Výjimka: Pro vyhledávání nemovitostí, oprávněných subjektů a první stažení výstupů jsou užita modální okna prohlížeče.

Informace zveřejňované na základě zákona jsou dostupné jako textový obsah webové stránky.

Výjimka: Textové výstupy aplikace jsou poskytovány ve strojově čitelném PDF formátu.

Výjimka: Výstup sbírky listin je poskytován v PDF formátu převážně jako naskenovaný dokument.

Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis.

Výjimka: Existují formulářové prvky, například na formulářích pro zadávání parametrů výstupů, které nemají přiřazen nadpis.

Uživatel je předem jasně upozorněn, když odkaz vede na obsah jiného typu, než je webová stránka. Takový odkaz je doplněn sdělením o typu a velikosti cílového souboru.

Výjimka: Uživatel nemusí být upozorněn, pokud odkaz vede na obsah jiného typu. Příklad: PDF výstup nebo zobrazení mapy.